ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG

Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2017
Mindful Werken in de Zorg is een onderdeel van TuinhofVitaal.
In onderhavige tekst wordt Mindful Werken in de Zorg voor de eenvoud afgekort met MWZ

1. INSCHRIJVING
Deelnemers aan mindfulness en andere trainingsprogramma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2) – zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of MWZ de inschrijving voor hen administratief willen
afhandelen, EN – zodra het door de deelnemer ondertekende deelnamecontract (digitaal of schriftelijk) retour is ontvangen door MWZ.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING
De inschrijving is altijd afhankelijk van de uitslag van het (face-to-face of telefonisch) intake/ kennismakingsgesprek, voorafgaande aan een training. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen tetoetsen en af te stemmen. Zowel MWZ als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan.
Als MWZ negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat MWZ dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Na een positief besluit van beide kanten ontvangt de deelnemer direct op papier of binnen 3 werkdagen na het intakegesprek digitaal per email het deelname-contract en de factuur.

3. BETALINGSVOORWAARDEN
De deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn met MWZ is afgesproken. In dat geval dient de deelnemer de in de factuur vermelde betalingstermijn aan te houden. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat MWZ dan vrij een ander op die plaats te laten
deelnemen. Bij creditering zal MWZ de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN
Annuleren kan alleen schriftelijk of via een email aan info@mindfulwerkenindezorg.nl. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving (datum ondertekening deelnamecontract) heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
2. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van het programma wordt € 35,- in rekening gebracht.
3. Bij annulering korter dan 4 weken tot een week voor de startdatum van het programma wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
4. Bij annulering korter dan een week tot een week voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan MWZ), wordt €100,- in rekening gebracht, te voldoen door degene die annuleert.

5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA
Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van MWZ.

6. AFGELASTEN VAN TRAININGEN EN PROGRAMMA’S
MWZ heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht. De cursist kan ervoor kiezen deel te nemen aan de eerstvolgende training, dan wel de eventueel betaalde kosten binnen 1 week na startdatum van de geplande training geheel gerestitueerd te krijgen.

7. VERTROUWELIJKHEID
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor MWZ en haar trainers.

8. DISCLAIMER
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij MWZ en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

9. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN
MWZ ontwikkelt en verzorgt ook programma’s op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

10. ALGEMENE OPMERKINGEN
10.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MWZ.
10.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
10.3 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
10.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van MWZ. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging Mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

11. KLACHTENREGLEMENT
MWZ hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt ze voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen
misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van MWZ, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om me hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.
1. Indienen van een klacht. Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij me indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw I. Tuinhof
2. Verloop van de klachtenprocedure
De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie
worden gevraagd.
MWZ streeft ernaar om elke klacht binnen 28 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van MWZ een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijkvastgelegd. MWZ gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
3. Beroepsmogelijkheid
Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stelt MWZ voor om uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De klachtenregeling van de VMBN is te vinden op https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/
4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor MWZ worden door MWZ correct afgehandeld.
5. Bewaartermijn Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. COPYRIGHT EN RECHTEN
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de
website van MWZ (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Mindful Werken in de Zorg / Ida Tuinhof en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.mindfulwerkenindezorg.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Mindful Werken in de Zorg is ingeschreven als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel en valt onder de onderneming Tuinhof Vitaal onder registratienummer 58628452.
Eigenaar is mevrouw Mw. Ida Tuinhof IVM/VMBN/Breathworks-gecertificeerd mindfulnesstrainer, Register Bedrijfsfysiotherapeut (SRBF), register fysiotherapeut (CKR) en BIG geregistreerd.

ADRESGEGEVENS
Tuinhof Vitaal / Mindful Werken in de Zorg
Mosroos 24
06-30025183
071-5216358
info@mindfulwerkenindezorg.nl
www.mindfullwerkenindezorg.nl

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.
Ida Tuinhof